Donacioni i njëhershëm është donacion i rastit. Të gjitha donacionet bëhen përmes bankës, kështu që pasi që ti mbushni informatat tuaja në formën më poshtë, zgjedheni bankën qu ju keni llogari të regjistuar dhe konfirmojeni donacionin me shumën e dëshiruar.

Me pranimin e kësaj kërkese tuaje, një agjent i bankës do të ju kontaktoje për konfirminin dhe saktësine e të dhënave tuaja. Në fund, pasi që të konfirmohet donacioni, banka do të ju jap instrukcionet e mëtejme për përfundimin e donacionit.

Informatat rreth donatorit
Donacion Anonim Emri dhe mbiemri i donatorit nuk shfaqet.
Emri dhe mbiemri*
Numri personal*
Numri Telefonit*
Banka*
Vendi*
Shuma* EUR
Komente shtesë


* Informatat e dhena permese kesaj forme NFK nuk i percjell ndonje pale te trete por vetem Bankes se perzgjedhur.