Donacioni mujor është donacion që ju mund ta bëni çdo muaj. Të gjitha donacionet bëhen përmes bankës, kështu që pasi që ti mbushni informatat tuaja në formën më poshtë, zgjedheni bankën qu ju keni llogari të regjistuar dhe konfirmojeni donacionin me shumën e dëshiruar.

Me pranimin e kësaj kërkese tuaje, një agjent i bankës do të ju kontaktoje për konfirminin dhe saktësine e të dhënave tuaja. Në fund, pasi që të konfirmohet donacioni, banka do të ju jap instrukcionet e mëtejme për kontraktimin e donacionit mujor.

Informatat rreth donatorit
Donacion Anonim Emri dhe mbiemri i donatorit nuk shfaqet.
Emri dhe mbiemri*
Numri personal*
Numri Telefonit*
Banka*
Vendi*
Shuma* EUR
Kohezgjatja*
Komente shtesë


* Informatat e dhena permese kesaj forme NFK nuk i percjell ndonje pale te trete por vetem Bankes se perzgjedhur.